Công khai ngân sách

Quyết định v/v công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2024 của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Xem thêm

Quyết định v/v công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 3 năm 2023 của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Xem thêm


Quyết định v/v công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2023 của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Xem thêm

Quyết định v/v công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2 năm 2023 của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Xem thêmQuyết định v/v công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2023 của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Xem thêm

Quyết định v/v công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 4 năm 2022 của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Xem thêm


Quyết định v/v công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2023 của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Xem thêm

Quyết định v/v công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2022 của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Xem thêmQuyết định v/v công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 3 năm 2022 của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Xem thêm

Quyết định v/v công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2 năm 2022 của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Xem thêm


Quyết định v/v công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Xem thêm

Quyết định v/v công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2022 của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Xem thêm