Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức
01/09/2021 15:50:11

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tin học tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày 22/4/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng và được đổi tên thành Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng; tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm:

- Lãnh đạo: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn: phòng Kế hoạch – Tổng hợp; phòng Nghiên cứu - Ứng dụng

Hiện nay, Trung tâm có 25 công chức, viên chức và người lao động; trong đó có: 11 thạc sĩ và 14 đại học.