Giới thiệu

Lãnh đạo Trung tâm
01/09/2021 16:21:31

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Email

Di động

Cơ quan

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1

Lê Thành Trung

Phó giám đốc phụ trách

0918972731

02633824943

trunglt@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Như Chương

Phó giám đốc

0919287371

02633833154

chuong7203@gmail.com

3

Nguyễn Văn Quang

Phó giám đốc

0938338030

02633832474

quangkhcnld@gmail.com