Giới thiệu

Lãnh đạo Trung tâm
01/09/2021 17:01:05

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Email

Di động

Cơ quan

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1

Phan Công Du

Giám đốc

0908302240

02633824943

dupc@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Như Chương

Phó giám đốc

0919287371

02633833154

chuong7203@gmail.com

3

Nguyễn Văn Quang

Phó Giám đốc

0938338030

02633832474

quangkhcnld@gmail.com